Blood Donation Camp

Sabhuri Rehabilitation Centre CB-28, CB Block, Sector 1, Bidhannagar, Kolkata, West Bengal, India

Venue: Sabhuri Rehabilitation Centre
Time: 10am-2pm